نسخه چاپی - حدیث - رمضان
تاریخ : یکشنبه 27 خرداد 00:00
کد خبر : 688206
سرویس خبری : پوستر
 

حدیث - رمضان

پوستر

حدیث - رمضان

پیامبر (ٌص) : رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت است و میانه اش مغفرت و پایانش اجابت و آزادی از آتش جهنمسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ