نسخه چاپی - ارکان بسیجی بودن
تاریخ : چهارشنبه 20 دي 13:32
کد خبر : 637868
سرویس خبری : پوستر
 

ارکان بسیجی بودن

پوستر/

ارکان بسیجی بودن

بسیج به نظر ما محدود در همین تعدادی که در سازمان بسیجند نمیشود؛ خیلی ها هستند که دلهایشان با شماست، شما را تحسین می کنند، به شما احترام می گذارند، قدر شما را میدانند. آنها هم بسیجی اندسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ