پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
 
چهارشنبه 27 دي 1396 -

رای به سایت :
3753
محبوب
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی سالن فوتسال این هفته هم برگزارشد

1396/10/21 20:30
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، طبق روال هر هفته سالن فوتسال ویژه دانش آموزان دبیرستانی در روز شنبه (۹۶/۱۰/۱۶) برگزار شد.

1396/10/20 13:17
برگزاری سالن فوتسال ویژه دانش آموزان راهنمایی (پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری سالن فوتسال ویژه دانش آموزان راهنمایی (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، سالن فوتسال ویژه نوجوانان راهنمایی محله برگزار شد.

1396/10/14 10:18
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی سالن فوتسال این هفته هم برگزارشد

1396/09/20 11:58
سالن فوتسال [ پایگاه شهید محرم ترک ]
سالن فوتسال [ پایگاه شهید محرم ترک ]

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، در روز های شنبه وچهارشنبه هرهفته سالن فوتسال ویژه نوجوانان و جوانان محله برگزار میگردد.

1396/09/03 10:25
سالن فوتسال [ پایگاه شهید محرم ترک ]
سالن فوتسال [ پایگاه شهید محرم ترک ]

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، در روز های شنبه وچهارشنبه هرهفته سالن فوتسال ویژه نوجوانان و جوانان محله برگزار میگردد .

1396/08/10 22:03
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، در روز های شنبه و چهارشنبه هر هفته سالن فوتسال ویژه نوجوانان و جوانان محله برگزار میگردد .

1396/07/27 06:39
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، در روز شنبه(۹۶.۷.۲۲) سالن فوتسال برگزار شد.

1396/07/25 10:38
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک؛ در روز های شنبه و چهارشنبه هر هفته سالن فوتسال ویژه بسیجیان این پایگاه برگزار میگردد.

1396/06/09 14:40
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ؛ سالن فوتسال ویژه جوانان و نوجوانان برگزار شد.

1396/05/14 22:00
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ؛ سالن فوتسال ویژه نوجوانان و جوانان محله برگزار میگردد.

1396/05/11 21:59
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک؛ در روز های شنبه و چهارشنبه هر هفته سالن فوتسال ویژه نوجوانان و جوانان محله برگزار میگردد.

1396/05/02 12:25
برگزاری سالن فوتسال
برگزاری سالن فوتسال

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک؛ سالن فوتسال ویژه نوجوانان و جوانان این پایگاه در روز های شنبه و چهارشنبه برگزار میشود.

1396/04/21 21:16
برگزاری سالن فوتسال
برگزاری سالن فوتسال

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترم؛ سالن فوتسال ویژه نوجوانان و جوانان این پایگاه در روز های شنبه و چهارشنبه برگزار میشود.

1396/04/17 17:41
برگزاری برنامه ورزشی سالن فوتسال
برگزاری برنامه ورزشی سالن فوتسال

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ؛هر هفته ویژه نوجوانان و جوانان این پایگاه سالن فوتسال برقرار میباشد.

1396/03/18 12:00
برگزاری برنامه ورزشی سالن فوتسال
برگزاری برنامه ورزشی سالن فوتسال

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ؛هر هفته ویژه نوجوانان و جوانان این پایگاه سالن فوتسال برقرار میباشد.

1396/03/13 12:16