پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
 
یکشنبه 31 تير 1397 -

رای به سایت :
1585
محبوب
برگزاری گشت موتوری به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر(ره)
برگزاری گشت موتوری به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر(ره)

گشت موتوری به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر(ره) برگزار گردید

1397/04/24 10:52
برگزاری گشت امنیت پایدار محله به همت معاونت عملیات پایگاه شهید مخبر برگزار شد.
برگزاری گشت امنیت پایدار محله به همت معاونت عملیات پایگاه شهید مخبر برگزار شد.

گشت امنیت با همکاری حوزه 265 شهید بخارایی برگزار شد.

1396/08/23 18:50
برگزاری گشت عملیاتی اقتدار محله
برگزاری گشت عملیاتی اقتدار محله

به همت معاونت عملیات پایگاه شهید مخبر گشت عملیاتی در سطح محله برگزار شد.

1396/05/02 21:20
برگزاری گشت امنیت پایدار محله
برگزاری گشت امنیت پایدار محله

به همت معاونت عملیات پایگاه شهید مخبر(ره) گشت امنیت پایدار محله برگزار شد.

1395/10/02 08:32
برگزاری گشت امنیت پایدار محله
برگزاری گشت امنیت پایدار محله

در روز دوشنبه گشت امنیت پایدار محله توسط گروه دستگیری شهید برونسی پایگاه شهیدمخبر(ره) برگزار شد.

1395/05/12 11:59
حضور  دسته پایگاه شهید مخبر(ره)
حضور دسته پایگاه شهید مخبر(ره)

در گشت موتوری گردان بیت القدس حوزه 265 شهید بخارایی

1394/09/05 06:57