تاریخ : سه شنبه 23 آبان 18:43
کد خبر : 597238
سرویس خبری : عکس خبری
 

برگزاری جلسه نظارت بر فعالیت های معاونت  های پایگاه شهید مخبر در دفتر فرمانده حوزه شهید بخارایی
این جلسه با بررسی وضعیت معاونت‌های پایگاه برگزار شد و هر معاونت توضیحاتی بر روند فعالیت ههگا ارائه شد.
سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ