رای به سایت :
736
محبوب
حوزه 265 شهید بخارایی
ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی
دوشنبه 29 مرداد 1397 -

پوستر3/ولادت امام سجاد(ع)
پوستر3/ولادت امام سجاد(ع)

قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت امام سجاد(ع)اقدام به تولید و انتشار سومین پوستر نموده است.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/02/01
پوستر2/ولادت امام سجاد(ع)
پوستر2/ولادت امام سجاد(ع)

قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت امام سجاد(ع)اقدام به تولید و انتشار دومین پوستر نموده است.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/02/01
پوستر1/ولادت امام سجاد(ع)
پوستر1/ولادت امام سجاد(ع)

قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت امام سجاد(ع)اقدام به تولید و انتشار اولین پوستر نموده است.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/02/01
پوستر3/ولادت امام حسین(ع)
پوستر3/ولادت امام حسین(ع)

قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت امام حسین(ع)اقدام به تولید و انتشار سومین پوستر نموده است.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/01/31
پوستر2/ولادت امام حسین(ع)
پوستر2/ولادت امام حسین(ع)

قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت امام حسین(ع)اقدام به تولید و انتشار دومین پوستر نموده است.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/01/31
پوستر1/ولادت امام حسین(ع)
پوستر1/ولادت امام حسین(ع)

قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت امام حسین(ع)اقدام به تولید و انتشار اولین پوستر نموده است.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/01/31
اینفوگرافی1/بعثت پیامبر اکرم(ص)
اینفوگرافی1/بعثت پیامبر اکرم(ص)

قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز بعث پیامبر اکرم (ص)اقدام به تولید و انتشار اولین اینفوگرافی نموده است.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/01/24
پوستر3/بعثت پیامبر اکرم(ص)
پوستر3/بعثت پیامبر اکرم(ص)

قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز بعث پیامبر اکرم (ص)اقدام به تولید و انتشار سومین پوستر نموده است.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/01/24
پوستر2/بعثت پیامبر اکرم(ص)
پوستر2/بعثت پیامبر اکرم(ص)

قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز بعث پیامبر اکرم (ص)اقدام به تولید و انتشار دومین پوستر نموده است.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/01/24
پوستر1/بعثت پیامبر اکرم(ص)
پوستر1/بعثت پیامبر اکرم(ص)

قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت فرا رسیدن سالروز بعث پیامبر اکرم (ص)اقدام به تولید و انتشار اولین پوستر نموده است.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/01/24
پوستر3/شهادت امام موسی کاظم(ع)
پوستر3/شهادت امام موسی کاظم(ع)

قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت شهادت امام موسی کاظم(ع)اقدام به تولید و انتشار سومین پوستر نموده است.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/01/23
پوستر2/شهادت امام موسی کاظم(ع)
پوستر2/شهادت امام موسی کاظم(ع)

قرارگاه فضای مجازی حوزه۲۶۵شهید بخارایی به مناسبت شهادت امام موسی کاظم(ع)اقدام به تولید و انتشار دومین پوستر نموده است.

حوزه 265 شهید بخارایی 1397/01/23

1 2 3 4... 16